Regionální stálá konference (RSK) je zřízena na principech partnerství s územní působností v jednotlivých krajích ČR. Ve vztahu k územní dimenzi se podílí mj. na její realizaci prostřednictvím Regionálních akčních plánů Strategie regionálního rozvoje 21+, včetně části vztahující se k financování z EU fondů, iniciuje, sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu.

Projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich harmonogramu a projednává návrhy předložené svými členy směřující k naplnění územní dimenze, které následně komunikuje prostřednictvím svého zástupce v Národní stálé konferenci (NSK). RSK (prostřednictvím NSK a MMR) zpracovává podklady pro rozhodování a řízení na úrovni řídicích orgánů na základě jejich požadavku, koordinuje aktivity v rámci svého území a každoročně předkládá Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu.

RSK může zřizovat pracovní skupiny pro stěžejní tematické oblasti daného regionu. Členy pracovních skupin jsou významní aktéři z řad samosprávných celků, podnikatelských subjektů, krajských či neziskových organizací zaměřených na činnost v dané tematické oblasti.

 

Regionální stálá konference (RSK) je důležitou platformou pro podporu spolupráce, dialogu a rozvoje regionů. Skrze odborná setkání, diskuse a výměnu nápadů se RSK snaží nalézt inovativní přístupy k řešení regionálních problémů a posilovat regionální identitu. Konference také podporuje investice do infrastruktury, podnikání, vzdělávání a kultury, přičemž propaguje regionální identitu a kulturní dědictví. RSK je klíčovým aktérem v dosahování vyváženého a udržitelného regionálního rozvoje, který přináší prospěch jak místnímu obyvatelstvu, tak celé společnosti.

V Ústeckém kraji jsou při Regionální stálé konferenci zřízeny následující pracovní skupiny (PS):

  • PS Cestovní ruchspolupracuje při mapování situace na území Ústeckého kraje z pohledu podpory rozvoje cestovního ruchu…
  • PS Energetika – mapuje a konzultuje problematiku energetiky např. z pohledu relevantních témat pro Operační program Spravedlivá transformace…
  • PS Regionální rozvoj – plní roli Regionální brownfieldové jednotky; zabývá se problematikou Hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ)…
  • S Věda, výzkum, inovace – je složena se zástupců Krajské rady pro konkurenceschopnost, naplňuje poradní orgán pro RSK v oblastech podnikání, inovativních technologií a myšlenek…
  • PS Vzdělávánízaštiťuje proces přípravy a realizaci Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji (KAP), tj. plán rozvoje středního a vyššího odborného školství…