Pracovní skupina Vzdělávání (PSV) zaštiťuje proces přípravy a realizaci Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji (KAP), tj. plán rozvoje středního a vyššího odborného školství v tomto kraji. Členové PSV, kteří zastupují důležité aktéry ve vzdělávání v území, spolupracují při mapování situace, potřeb v území a škol (z pohledu území), vzdělávacího systému, trhu práce a zaměstnavatelů a následně vyhodnotí a definují priority pro další rozvoj území vč. priorit v oblasti investic.

Vedoucím pracovní skupiny je Mgr. Roman Kovář.

PS Vzdělávání plní zejména následující role:

  1. Monitoruje a analyzuje situaci na území ÚK z pohledu jeho strategického rozvoje a potřeb v oblasti vzdělávání.
  2. Projednává návrhy a témata předkládané členy pracovní skupiny a sekretariátem RSK směřující k naplnění priorit daného území v souladu se strategickými dokumenty kraje i ČR ve vazbě na programové období 21+. Předkládá RSK své náměty a připomínky.
  3. Projednává podklady a metodická doporučení MŠMT pro klíčové oblasti KAP ÚK (prioritizace potřeb na území kraje), které jsou členům PSV předkládány vedoucím PSV či jiným expertem na problematiku (odborný garant).
  4. Projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev v příslušných OP, s tím, že v IROP dohlíží na soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání a odsouhlasuje Rámec pro podporu infrastruktury a investic. Spolupracuje na přípravě RAP v relevantních oblastech.
  5. V případě potřeby je zapojena do implementace OP Spravedlivá transformace v souladu s platnou metodikou FST, OPST a PSÚT ve všech fázích identifikovaných řídícími dokumenty. Je oprávněna v dané věci vydávat příslušná stanoviska a předkládat je k posouzení členům RSK.