Regionální akční plán (RAP) je nástrojem pro naplňování územních cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a přispěje k větší efektivitě čerpání fondů EU.

V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) stanoveny alokace na úrovni území kraje, které jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče schváleného Národní stálou konferencí. 

Schválené klíče pro jednotlivá témata jsou následující:

  • Střední školství: Žáci a studenti SŠ, konzervatoří a VOŠ celkem podle stavu k 30. 9. 2020, resp. k 31. 10. 2020 u VOŠ.
  • Silnice II. třídy: Průměr ze součtu délky silnic II. třídy v rámci prioritní sítě IROP II a celkové délky silnic II. třídy v krajích.
  • Zdravotnická záchranná služba: Počet výjezdových základen a výjezdových skupin (50 : 50).
  • Deinstitucionalizace sociálních služeb: Dle tabulky projektů projednané po dohodě s MPSV, MMR-IROP a AKČR.
  • Speciální školy (nově 11/2023)

 

V rámci jednotlivých aktivit RAP každého kraje je vždy uveden popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP a popis věcné náplně – například jaké jsou (finanční) potřeby v dané aktivitě na území kraje a jaký je očekávaný cílový stav. Nedílnou (a stěžejní) částí aktivit RAP je jejich příloha, která obsahuje seznam projektů. Finální schválený seznam projektů RAP může obsahovat projekty maximálně 30 % nad stanovenou hranici krajské alokace (EFRR) v dané aktivitě a v dané výzvě IROP. RAP bude tedy obsahovat prioritní projekty max. do 130 % alokace (EFRR).

Metodika zpracování a implementace RAP je stanovena Metodickým pokynem pro integrované nástroje a regionální akční plány.

Aktuálně platné RAPy za území jednotlivých krajů budou po svém schválení ze strany příslušné regionální stálé konference zveřejňovány 

Zdroj: www.mmr.cz