Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2021 spustilo Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který umožňuje průběžný sběr a správu projektových záměrů, které vznikají v území, a jejich uchovávání v rámci jednoho centrálního systému. Vzniká tak obsáhlý zdroj informací pro stát i regiony pro nastavení vhodné a efektivní regionální politiky.

Co systém přinese?

Vznikne jednotný a přehledný informační systém pro dlouhodobý sběr a průběžnou správu projektových záměrů, který sníží byrokratickou zátěž a přinese kvalitní a jednotná data. Tyto aktuální informace, vložené soukromým i veřejným sektorem, budou dále zpracovávány pro účely tvorby strategií, analýz a nastavení cílů regionální a dotační politiky.
Informace ze systému budou ve zjednodušené podobě poskytována formou open dat široké veřejnosti v části Data a analýzy tohoto webu. Kdokoliv se může dozvědět, že se v jeho městě plánuje nový depozitář, cyklistický velodrom, rekonstrukce požární stanice nebo rozšíření stávajících sociálních služeb.

Jaké bude mít systém výhody?

  • Informační systém bude tvořen i samostatnými krajskými databázemi, spravovanými na úrovni krajů ze strany Regionálních stálých konferencí (kromě Hl.m. Prahy). Prostřednictvím systému získají kraje a RSK nástroj, který jim umožní přístup k jednotlivým projektovým záměrům ze svého území a jejich správě. Mohou tak na základě dat lépe sledovat potřeby území, sestavit plán rozvoje kraje, nastavit krajskou dotační politiku či zpracovat Regionální akční plány.
  • Stát využije data pro monitoring absorpční kapacity a připravenosti projektů. Na základě těchto dat bude moci vhodně nastavit dotační politiku a také se zaměřit se, témata, jejichž podpora je v území potřebná, ale zatím pro ně neexistuje vhodný nástroj pro podporu.
  • Velké projekty budou ze systému přebírány do Národního investičního plánu, vznikajícího Národní plánu obnovy, budou vstupem pro mapování absorpční kapacity pro aktivity akčního plánu Strategie regionálního rozvoje a dalších strategických dokumentů na úrovni vlády a regionů.

Přihlášení do systému

Informační systém projektových záměrů (ISPZ) je dostupný na adrese www.projektovezamery.cz. Přihlášení je možné prostřednictvím autentizačních a autorizačních systémů státní správy: Informačního systému datových schránek (ISDS), Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) a Jednotného identitního prostoru (JIP).