Operační program Spravedlivá transformace (OPST)

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech.

Program je financovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST). Pravidla pro financování vycházejí z tzv. obecného nařízení a z nařízení pro FST.

Jaké formy podpory program nabízí?

 • Strategické projekty – komplexní projekty s významným transformačním dopadem doporučené jednotlivými kraji.
 • Tematické výzvy – širokému spektru žadatelů určené projektové výzvy dle jednotlivých témat a oblastí podpory (vyhlašuje MŽP).
 • Zastřešující projekty – projektové výzvy zaměřené na menší a typově podobné projekty, které jsou průběžné vyhlašovány a administrovány jednotlivými kraji.

Podporované témata:

 • malé a střední podniky,
 • výzkum a inovace,
 • digitalizace,
 • čistá energie a energetické úspory,
 • oběhové hospodářství,
 • rekultivace a nové využití území,
 • rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.

Mechanismus pro spravedlivou transformaci

Mechanismus pro spravedlivou transformaci je součástí širšího investičního plánu pro udržitelnou Evropu, jehož cílem je finančně i prakticky pomoci regionům, pro které bude cesta k unijnímu cíli klimatické neutrality do roku 2050 složitá. Skládá se ze tří „pilířů“ Fond pro spravedlivou transformaci (Grantové schéma – „dotace“ pro regiony s odvětvím těžby uhlí, lignitu, ropných břidlic a rašeliny…)  + Invest EU (mobilizace veřejných a soukromých investic pomocí záruky rozpočtu EU) + aktivity Evropské investiční banky (EIB) (úvěrový nástroj pro veřejný sektor)

Fond pro spravedlivou transformaci (FST) „Just transition fund“

Tři české uhelné regiony – Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj si mohou v následujících sedmi letech rozdělit cca 42 miliard korun (1,64 mld. €) z nového Fondu spravedlivé transformace. Pro Ústecký kraj je vyčleněno cca 608 mil. € (při kurzu 24,- Kč/EUR cca 14,6 mld. Kč).

Hlavním smyslem a cílem Fondu pro spravedlivou transformaci je podpořit území, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku Evropské unie do roku 2050 potýkají se závažnými sociálně ekonomickými problémy. Těmito územími jsou především regiony, kde dochází k útlumu těžby uhlí. Zaměřovat by se měl zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví i obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu.

Klíčovým aspektem projektovým záměrů je důraz na 3 základní témata:

 • Transformační potenciál (projekty by měly napomáhat k transformaci ekonomiky – souvislost s odklonem od uhlí, další přidaná hodnota, synergické efekty);
 • Příspěvek k naplňování energeticko-klimatických cílů (např.: snižování emisí CO2 a zvyšování energetické účinnosti);
 • Vliv na zaměstnanost (rekvalifikace související s transformačním procesem, tvorba míst v sektoru obnovitelných zdrojů energie a tvorba míst v dalších sektorech ekonomiky).

Cílem je, aby prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci skutečně pro dotčené regiony znamenaly prostředky navíc. Měly by tedy směřovat do oblastí, které ostatní operační programy nepokrývají či v daných tématech nedisponují dostatečnou alokací.

FST podporuje výhradně tyto činnosti:

 1. produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně;
 2. investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb, které vedou k vytváření pracovních míst;
 3. investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami a veřejnými výzkumnými organizacemi, a podpora přenosu pokročilých technologií;
 4. investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, včetně technologií skladování energie, a do snižování emisí skleníkových plynů;
 5. investice do energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001(17), včetně kritérií udržitelnosti v ní stanovených, a do energetické účinnosti, mimo jiné za účelem snížení energetické chudoby;
 6. investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy a jeho infrastruktury;
 7. rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost systémů dálkového vytápění a investice do výroby tepla, pokud tato zařízení vyrábějí teplo výhradně na základě obnovitelných zdrojů energie;
 8. investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení;
 9. investice do projektů v oblastech regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace půdy a v případě potřeby také zelené infrastruktury a nového využití, s přihlédnutím k zásadě „znečišťovatel platí“;
 10. investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
 11. zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání;
 12. pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;
 13. aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání;
 14. technická pomoc;
 15. jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných případech investice do infrastruktury pro účely školicích středisek a zařízení péče o děti a seniory, jak je uvedeno v plánech spravedlivé územní transformace v souladu s článkem 11.