Pracovní skupina Cestovní ruch spolupracuje při mapování situace na území Ústeckého kraje z pohledu podpory rozvoje cestovního ruchu. Je zřízena Regionální stálou konferencí pro Ústecký kraj.

Vedoucí pracovní skupiny Cestovní ruch je Mgr. Jiří Řehák.

 

Mezi hlavní činnosti PS CR patří mj.:

  1. Monitoruje a analyzuje situaci na území ÚK z pohledu jeho strategického rozvoje a potřeb v oblastech cestovního ruchu a s tím souvisejících témat.
  2. Projednává podklady a metodická doporučení MMR a dalších relevantních subjektů, v jejichž gesci je podpora cestovního ruchu na národní i místní úrovni ve vztahu k programovému období 21+ a v případě potřeby k nim vydává stanoviska pro členy RSK či další relevantní subjekty.
  3. Projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev, mapuje bílá místa, bariéry čerpání, analyzuje absorpční kapacitu území i naplňování územní dimenze ve vztahu k podpoře cestovního ruchu.
  4. V případě potřeby projednává aktivity vedoucí k naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.  Zapojuje se do implementace OP Spravedlivá transformace v souladu s platnou metodikou FST, OPST a PSÚT ve všech fázích identifikovaných řídícími dokumenty. Je oprávněna v dané věci vydávat příslušná stanoviska a předkládat je k posouzení členům RSK.