Na 28. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje, které se uskutečnilo dne 11. 2. 2021, bylo členy RSK konsensuálně přijato Usnesení, kterým byla nově ustavena PS Věda, výzkum, inovace…

Funkci Pracovní skupiny Věda, výzkum, Inovace plní Krajská rada pro inovace jako instituce určená k řízení krajské RIS3 strategie.

Vedoucím pracovní skupiny Věda, výzkum, inovace byl na 29. zasedání RSK zvolen Ing. Martin Mata, MBA, LL.M.

PS Věda, výzkum, inovace plní zejména následující role:

  1.  Monitoruje a analyzuje situaci na území Ústeckého kraje z pohledu jeho strategického rozvoje a potřeb v oblasti vědy, výzkumu a inovací.
  2. Projednává návrhy a témata předkládané členy pracovní skupiny a sekretariátem RSK směřující k naplnění priorit daného území v souladu se strategickými dokumenty kraje i ČR ve vazbě na programové období 21+. Předkládá RSK své náměty a připomínky.
  3. Projednává podklady a metodická doporučení MMR, MŽP a dalších relevantních subjektů (např. řídících orgánů OP) na národní i místní úrovni ve vztahu k programovému období 21+ a v případě potřeby k nim vydává doporučující stanoviska pro členy RSK.
  4. Je zapojena do implementace OP Spravedlivá transformace v souladu s platnou metodikou FST, OPST a PSÚT ve všech fázích identifikovaných řídícími dokumenty. Je oprávněna v dané věci vydávat příslušná stanoviska a předkládat je k posouzení členům RSK.