Minitýmy i jejich metodici jsou sestaveny z odborníků z odboru školství, z oblasti školství, ze škol a školských zařízení a případně z dalších souvisejících oblastí (sociální, investiční…). Lídři minitýmů jsou součástí realizačního, odborného týmu a pracují v pozici Odborný řešitel. Jejich role v projektu je důležitá, protože zejména oni zabezpečují odbornost v předepsaných povinných i nepovinných tématech a pokračování akčního plánování prostřednictvím spolupráce aktérů v území.

Jedná se o metodiky pomáhající realizovat krajské strategie, realizovat tematické intervence v krajích a propagace, řízení, aktivizace zainteresovaných aktérů ve vzdělávání v území. Odborný řešitel zabezpečuje odborné zaměření při diskuzích, workshopech, seminářích i tematických setkání v oblasti, ve které je odborníkem. Úzce spolupracují při analytických činnostech i při samotné prioritizaci v oblasti vzdělávání. Dle potřeby se účastní zasedání PSV. Spolupracují při předávání příkladů dobré praxe. Dle možností vzdělávají další pedagogické pracovníky v dané oblasti.

Seznam minitýmů:

 • Podpora polytechnického vzdělávání – přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání (vazba na MAPy) a Matematická gramotnost
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů a ICT kompetence a Rozvoj škol jako center celoživotního učení
 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (vazba na MAPy) a rozvoj kariérového poradenství (vazba na MAPy)
 • Čtenářská gramotnost a rozvoj výuky cizích jazyků
 • Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Zápisy ze setkání minitýmů:

Podpora polytechnického vzdělávání a Matematická gramotnost

Zápis

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, ICT kompetence a Rozvoj škol jako center CŽV

Zápis

 

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, ICT kompetence a Rozvoj škol jako center CŽV

Zápis

 

rok 2022

 • 14.6.2022

rok 2023

 • 2.1.2023
 • 7.3.2023
 • 5.6.2023

  Regionální stálá konference (RSK) je důležitou platformou pro podporu spolupráce, dialogu a rozvoje regionů. Skrze odborná setkání, diskuse a výměnu nápadů se RSK snaží nalézt inovativní přístupy k řešení regionálních problémů a posilovat regionální identitu. Konference také podporuje investice do infrastruktury, podnikání, vzdělávání a kultury, přičemž propaguje regionální identitu a kulturní dědictví. RSK je klíčovým aktérem v dosahování vyváženého a udržitelného regionálního rozvoje, který přináší prospěch jak místnímu obyvatelstvu, tak celé společnosti.

  Harmonogram ITI

  Harmonogram ITI

  Aktualizovaný harmonogram výzev ITI obsahující výzvy ITI za více než 400 mil. Kč byl schválen Řídicím výborem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém 35. jednání dne 2. 4. 2024. Vyhlášení výzev ITI se předpokládá v červenci roku 2024. Do těchto výzev tak budete...

  Dotační zpravodaj 3/2024

  Dotační zpravodaj 3/2024

  Ústecký kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje zajišťuje v rámci poradenství městům a obcím informační bulletin, tzv. dotační zpravodaj. Jedná se o Přehled nástrojů podpory pro města a obce, ve kterém jsou k určitému datu uvedeny jak...

  RSUKUPartneři