32. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Projednání bodů programu a následné hlasování proběhlo formou per rollam.

Materiály k jednání byly rozeslány dne 27. 1. 2020. Hlasování o návrzích příslušných Usnesení bylo ukončeno dne 3. 2. 2022 ve 12h. Mezi hlavní body programu patřilo zejména seznámení členů RSK s pracovní verzí RAP včetně aktualizovaných informací a schválení žádostí MAS pro podání žádostí do OP VVV za příslušné ORP pro potřeby MAP III. 

Program jednání

  1. Jmenování nových členů a náhradníků do RSK ÚK
  2. Aktualizace členů PS
  3. Stanovisko RSK k projektům MAS
  4. Informace o průběhu zpracování Regionálního akčního plánu Ústeckého kraje – pracovní verze

Důležité dokumenty

  • Zápis z jednání
  • Stanovisko RSK k vymezení území realizace a dopadu MAP III ORP Lovosice
  • Stanovisko RSK k vymezení území realizace a dopadu MAP III ORP Louny
  • Stanovisko RSK k vymezení území realizace a dopadu MAP III ORP Bílina