Nositel:  Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.

Předpokládané náklady:  54 675 000,- Kč

Předpokládané náklady z OPST:  46 473 750,- Kč

www: KS MAS Ústecký kraj | Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje (nsmascr.cz)

Další dostupné informace:

 

Charakteristika nositele:  Nositelem projektu je Krajské sdružení MAS Ústeckého kraje. Jedná se o zastřešující organizaci 9 místních akčních skupin v Ústeckém kraji. Místní akční skupiny pokrývají dohromady 320 obcí v Ústeckém kraji z celkových 354, tzn., že činností MAS je pokryto více než 90 % obcí v kraji.

Cíle projektu: Projekt svým neinvestičním charakterem míří zejména na cílovou skupinu dětí a žáků zapojených do vzdělávání v mateřských i základních školách.  Cílem projektu je dosáhnout systémové změny ve školách Ústeckého kraje v přístupu ke všem ekonomickým, společenským a environmentálním aspektům transformačního procesu.  Rozsáhlé transformační úsilí je zapotřebí zajistit i změnou myšlení, postojů, hodnot a přístupu nejen institucí a velkých podniků, ale i jednotlivců. 

Jak toho dosáhnout? 

V první fázi projektu dojde ke zmapování současného stavu (co již funguje „dobrá praxe“, používané didaktické materiály, práce s tématem transformace v ÚK, apod.), navázání spolupráce se školami a dalšími aktéry v regionu (nestátní neziskové organizace; centry enviromentální výchovy; Domy dětí a mládeže…). Sehrají zde důležitou roli tzv. Animátoři. Pracovníci, kteří budou odpovědní za svěřené území v kraji a budou v něm rozvíjet další aktivity. Úkolem pětice animátorů je školám vysvětlit transformační procesy ve vztahu k lokálním možnostem a tomu přizpůsobit i nabídku, obsah a formu vzdělávacích materiálů tak, aby byly podpořeny všechny pilíře Plánu transformace ÚK (Podnikání, výzkum, inovace; Kompetence lidí a Smart region; Nová energetika; Revitalizovaná území 21. století). Do tvorby nových didaktických materiálů a postojů budou zapojeny školy. Nové materiály budou poté pilotně ověřeny v praxi.  Vytvoření moderního a efektivního systému vzdělávání pro MŠ a ZŠ vyžaduje spolupráci mezi oficiálními autoritami (zřizovatelé, Ústecký kraj, školy, učitelé, rodiče a další zainteresovaní aktéři). V rámci navrhovaných aktivit dojde k inovativnímu pokusu o změnu ve formě a efektivitě vzdělávání v mateřských a základních školách. To však vyžaduje komplexní přístup a zohlednění mnoha různých faktorů.