Nositel:  Univerzita Karlova

Předpokládané náklady: 1 208 707 454,- Kč

Předpokládané náklady z OPST:  1 027 401 336,- Kč

www:    Ringen – home (rin-gen.cz)

 

 

Projekt SYNERGYS se zaměřuje na řešení problémů a výzev spojených s transformací kraje v energetice a nahrazení fosilních zdrojů. Stěžejní součástí projektu je vybudování uceleného systému experimentálních energetických zdrojů a podzemních zásobníků tepla a jejich integrace do několika funkčních celků.

Prvním z nich jsou hlubinné geotermální vrty do 2,5-3 km využívající teplo hornin pro ohřev vody, jež cirkuluje v puklinovém výměníku a přenáší teplo napovrch, kde se využije pro vytápění, případně výrobu elektřiny.

Dalším zdrojem tepla je unikátní fotovoltaická elektrárna využívající hybridní fotovoltaické panely generující současně elektřinu a teplo.

Druhou skupinou technologií jsou zásobníky energie (tzv. systémové integrátory), umožňující ukládat tepelnou i elektrickou energii v době jejího přebytku a její zpětné využití např. v topné sezóně, resp. při nedostatku v síti. Pro ukládání tepla budou realizovány 3-4 podzemní vrtní termální zásobníky (tzv. BTES – Borehole thermal energy storage) tvořené různě hlubokými vrty v rozmezí 100–500 m a osazené výměníky tepla s vysokoteplotními tepelnými čerpadly. Mělčí zásobníky budou sloužit jako úložiště tepla, v letních měsících také k chlazení, hlubší BTES pak primárně pro akumulaci tepla s možností využití pro dálkové vytápění. Jednou z klíčových součástí bude elektrolyzér pro výrobu tzv. zeleného vodíku (H2), jenž bude společně s palivovými články fungovat jako záložní zdroj v zimních měsících, kdy je výkon solárních zdrojů minimální.

Jednotlivé technologie pak propojují systémy měření a regulace a vyhodnocování dat, jež umožní postupnou optimalizaci jednotlivých zdrojů a zásobníků energie a jejich škálovatelnost pro různě veliké budovy. V rámci projektu bude proveden komplexní průzkum lokality s cílem získat detailní znalosti o horninovém prostředí a jeho interakci s ukládáním a jímáním energie.

Mezi hlavní přínosy patří vznik unikátní, evropsky významné výzkumné infrastruktury zaměřené na využívání geoenergií a integraci dalších obnovitelných zdrojů s hlavním cílem zajistit bezpečné bezemisní zdroje energie schopné v horizontu 5-10 let nahrazovat uhlí v systémech dálkového vytápění a vytvořit nové odvětví geoenergií absorbující odborníky z utlumovaného důlního a energetického sektoru. V dlouhodobém horizontu tak dojde ke zvýšení energetické soběstačnosti a tím i ke stabilizaci cen energií a k eliminaci jejich závislosti na externích vlivech.