RE:START – Základní informace

Strategie RE:START je souhrnný rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, který má přispět ke spravedlivé transformaci uhelných regionů. Program vznikl na základě schváleného usnesení vlády ČR č. 826 dne 19. října 2015, v rámci kterého vláda ČR rozhodla o nutnosti podpory hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Ministerstvo pro místní rozvoj nechalo na základě tohoto usnesení zpracovat vstupní analýzu, která podrobně zhodnotila aktuální situaci, nejzávažnější problémy a rozvojový potenciál dotčených regionů. Předmětem analýzy nebyla pouze rozsáhlá makroekonomická analýza, ale také sběr podnětů a zkušeností, který probíhal přímo v těchto dotčených krajích. Na základě vstupní analýzy vznikl tzv. Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Tento dokument neobsahuje návrh konkrétních opatření, ale pojmenovává jejich základní principy společné pro všechny kraje. Strategický rámec vyjadřuje dlouhodobou strategii vlády, jak podpořit, usnadnit a zrychlit restrukturalizaci hospodářství ve strukturálně znevýhodněných regionech.

Konkrétní opatření jsou pak součástí Akčních plánů, kde jsou naplňována opatření z těchto pilířů:

Aktualizace Strategického rámce včetně Vstupní analýzy byla schválena vládou ČR usnesením č. 390 dne 12. června 2024. Nyní probíhá příprava aktualizace 6. Akčního plánu Strategie RE:START.

Oba dokumenty budou představeny na Konferenci Strategie restrukturalizace dne 16. září 2024, která se bude konat v krajském městě Ústeckého kraje.

V návaznosti na strategii RE:START byly vytvořeny nové dotační programy, vyhlášeny specifické výzvy a v neposlední řadě se povedlo zajistit bodové zvýhodnění pro tyto regiony v rámci běžných operačních programů či národních dotačních titulů.

 

Jedním ze specifických nástrojů určených pro tyto regiony je Operační program Spravedlivá transformace, který přinese do regionů více jak 1,6 mil. eur, možnost realizace programu byla podmíněna přípravou Plánu spravedlivé územní transformace, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj – výkonný tým RESTART ve spolupráci s dotčenými regiony, Ministerstvem životního prostředí a dalšími resorty a stakeholdery v území. V rámci regionů sběr podkladů zajišťovaly sekretariáty Regionální stálé konference (RSK) ve spolupráci s partnery zapojenými v RSK, dalšími aktéry regionálního / místního rozvoje a na základě mapování a hodnocení absorpční kapacity území.

Aktuálně jednou z aktivit podpory implementace Fondu pro spravedlivou transformaci je podpora absorpční kapacity v uhelných regionech prostřednictvím nástroje Technical Support Instrument,  MMR –  tým RESTART (spolu s DG REFORM a MŽP) koordinuje zajištění poradenství. Cílem projektu je posílit institucionální a administrativní kapacitu implementace FST, a to i na regionální a místní úrovni. Zvláštní důraz je kladen na empirické šetření a analytické aktivity, jejichž výsledkem bude vyhodnocení výchozí absorpční kapacity uhelných regionů zejména v segmentu malých projektů.