37. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Projednání bodů programu a následné hlasování proběhlo formou per rollam.

Materiály k jednání byly rozeslány dne 27. 10. 2022. Hlasování o návrhu příslušného Usnesení bylo ukončeno dne 4. 11. 2022 ve 12h.

Program jednání

  1. Aktualizace Regionálního akčního plánu Ústeckého kraje – střední školství

Důležité dokumenty