28. jednání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Zasedání členů RSK proběhlo dne 11.2.2021 od10:00 do 12:30h. Forma jednání on-line (aplikace WEBEX).

Mezi stěžejní témata jednání  patřila zejména prezentace náměstka sekce pro regionální rozvoj  MMR ČR, Ing. Davida Koppitze, který představil pohled na platformu RSK z národní úrovně, vyzdvihl její význam a poslání pro nadcházející programové období. Mezi klíčové body jednání patřila také aktualizace Statutu RSK či ustavení nových pracovních skupin při RSK.

 

Program jednání:

 1. Zahájení a úvodní slovo pana hejtmana
 2. Jmenování nových členů a náhradníků do RSK ÚK a PS při RSK
 3. Nominace a schválení místopředsedy RSK
 4. Nominace a schválení zástupce/náhradníka do NSK
 5.  MMR představení vize RSK a aktuality programového období 21+
 6.  Aktuální informace o připravované změně Statutu RSK
 7. Aktualizace PS při RSK
 8. RAP projednání pracovní verze
 9. MAP III schválení žádostí MAS
 10. ITI příprava na nové programové období
 11. CLLD příprava na nové programové období
 12. Různé / diskuze

Důležité dokumenty

 1. Zápis z jednání
 2. Stanovisko Regionální stále konference k vymezení území realizace a dopadů MAP
 •  MAS Podřipsko, z.s. (ORP Roudnice nad Labem)
 •  MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. ( ORP Chomutov)