Projekt OPTP

Projekt „Regionální stálá konference Ústeckého kraje V“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc (OPTP), číslo projektu CZ.07.02.01/00/22_003/0000128.

Na implementaci územní dimenze a naplňování akčních plánů realizace Strategie regionálního rozvoje (SRR 21+) se podílí mimo jiné i Regionální stálá konference (dále jen „RSK“). RSK je jediné krajské komplexní seskupení partnerů (regionálních i místních) pro komunikaci a implementaci regionální politiky České republiky. RSK je založena a řízena na principu partnerství, který je jedním ze základních principů poskytování podpory z fondů EU.

Pro implementaci regionální politiky státu je průběžná komunikace s územními partnery (zástupci krajů, měst, obcí, neziskového a podnikatelského sektoru atd.) nezbytná, a proto je platforma RSK pro tyto účely nezastupitelná.

Prostřednictvím konsenzuálního rozhodování zajišťuje rovné postavení svých členů, komunikuje a šíří pozitivní dopady podpory získané z fondů EU. Podílí se na publicitě programů a projektů v koordinaci s řídicími orgány operačních programů.

Cíle projektu

Cílem projektu je zajištění kvalitního, efektivního a odborného řízení chodu RSK, tedy zajištění sekretariátu, který se bude plně věnovat dané problematice a bude zodpovídat za uplatňování principu partnerství. Sekretariát musí kvalitně zabezpečit všechny role RSK, které jsou stanoveny v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje (AP SRR ČR) a to roli komunikační, plánovací a koordinační, roli iniciační, roli monitorovací a vyhodnocovací i roli informační a propagační.

Bližší informaci o činnosti Regionální stále konference naleznete ve Statutu RSK.