Pracovní skupina Regionální rozvoj (dříve Infrastruktura – změna názvu viz Usnesení č. 3/34RSK /2022) řeší pestré spektrum témat. Na základě přijatého Usnesení č. 3/34RSK /2022 byly její aktivity nově rozšířeny o činnosti v následujících oblastech:

 • Zabývá se problematikou Hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ); vazba na AP SRR ČR 2021+ a navazující systematickou podporu těchto území, které zabírají 92 % rozlohy Ústeckého kraje
 • Plní roli Regionální brownfieldové jednotky; vazba na Národní plán obnovy
 • Informačního systému projektových záměrů (www.projektovezamery.cz)

Vedoucím pracovní skupiny Infrastruktura byl na 34. zasedání RSK zvolen Ing. Pavel Hajšman.

PS Regionální rozvoj plní zejména následující role:

 1. Monitoruje a analyzuje situaci na území ÚK z pohledu jeho strategického rozvoje a potřeb zejména v oblastech vymezených Regionálním akčním plánem (RAP) a s tím souvisejících témat. PS RR je průběžně informována o zpracování a aktualizaci RAP.
 2. Projednává návrhy a témata předkládané členy pracovní skupiny a sekretariátem RSK směřující k naplnění priorit daného území v souladu se strategickými dokumenty kraje i ČR ve vazbě na programové období 21+. Předkládá RSK své náměty a připomínky.
 3. Projednává témata a vyjadřuje doporučení související s naplňováním Strategie regionálního rozvoje 21+ (SRR) zejména ve vazbě na řešení problematiky Hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOU).
 4. Pro analýzu absorpční kapacity v území využívá Informační systém projektových záměrů (ISPZ). 
 5. Projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev, mapuje bílá místa, bariéry čerpání, analyzuje absorpční kapacitu území i naplňování územní dimenze v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+
 6. V případě potřeby projednává aktivity vedoucí k naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a činnost platformy Uhelné regiony v transformaci.
 7. Projednává témata související s NPO, zejména komponenty 2.8 zaměřená na problematiku brownfieldů.
 8. Připravuje doporučení a podněty ve vztahu k přípravě, realizaci a aktualizaci Plánu spravedlivé územní transformace a Operačního programu Spravedlivá transformace. Je oprávněna v dané věci vydávat příslušná stanoviska a předkládat je k posouzení členům RSK.