Na 28. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje, které se uskutečnilo dne 11. 2. 2021, bylo členy RSK konsensuálně přijato Usnesení, kterým byla nově ustavena PS Energetika…

Vedoucím pracovní skupiny Energetika byl na 28. zasedání RSK zvolen Ing. Vladimír Skalník.

 

PS Energetika plní zejména následující role:

  1. Monitoruje a analyzuje situaci na území Ústeckého kraje z pohledu jeho strategického rozvoje a potřeb v oblasti energetického managementu, energetiky a souvisejících témat.
  2. Projednává návrhy a témata předkládané členy pracovní skupiny a sekretariátem RSK směřující k naplnění priorit daného území v souladu se strategickými dokumenty kraje i ČR ve vazbě na programové období 21+. Předkládá RSK své náměty a připomínky.
  3. Projednává podklady a metodická doporučení MMR, MŽP a dalších relevantních subjektů (např. řídících orgánů OP) na národní i místní úrovni ve vztahu k programovému období 21+ a v případě potřeby k nim vydává doporučující stanoviska pro členy RSK.
  4. Projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev, mapuje bílá místa, bariéry čerpání, analyzuje absorpční kapacitu území i naplňování územní dimenze ve vztahu ke strategickým potřebám kraje.
  5. V případě potřeby projednává aktivity vedoucí k naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a činnost platformy Uhelné regiony v transformaci. Je zapojena do implementace OP Spravedlivá transformace v souladu s platnou metodikou FST, OPST a PSÚT ve všech fázích identifikovaných řídícími dokumenty. Je oprávněna v dané věci vydávat příslušná stanoviska a předkládat je k posouzení členům RSK.