35. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Projednání bodů programu a následné hlasování proběhlo formou per rollam.

Materiály k jednání byly rozeslány dne 24. 8. 2022. Hlasování o návrzích příslušných Usnesení bylo ukončeno dne 31. 8. 2022 ve 12h. Mezi hlavní body programu patřilo zejména seznámení členů RSK s finální verzí RAP.

Program jednání

  1. Jmenování nových členů a náhradníků do RSK ÚK
  2. Statut a Jednací řád PS Regionální rozvoj
  3. Renominace členů do PS
  4. Regionální akční plán Ústeckého kraje 2021-2027
  5. Analýza HSOU
  6. Příprava a aktualizace AP RE:START

Důležité dokumenty