Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Předpokládané náklady: 960 000 000,- Kč

Předpokládané náklady z OPST:  816 000 000,- Kč

www: UJEP | Univerzita J. E. Purkyně – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

 

 

Projekt GET – Green Energy Centre of UJEP je společný projekt spojující univerzity, pracoviště akademie věd a průmyslové partnery v jednom vědeckovýzkumném celku. Jeho hlavním posláním je poskytnout ústecko-mostecké aglomeraci dostatečně širokou základnu pro vědu, výzkum a inovace v oblasti obnovitelných zdrojů energií.

Projekt GET je cílený na inovativní a udržitelné energetické technologie a systémy šetrné k životnímu prostředí. Hlavní činnosti v rámci řešení projektu bude výzkum, vývoj a partnerství v oblasti vědy a výzkumu pro průmyslové podniky a transfer know-how, bude také sloužit jako vzdělávací a informační centrum pro veřejnost a potřeby místních samospráv. Centrum je rozděleno do dvou pracovišť – Centrum vodíkových technologií UJEP a Energetické a technologické centrum na FSI.

Jak již název napovídá, Centrum vodíkových technologií UJEP bude zaměřeno na vývoj a výzkum vodíkových technologií a všeho s nimi spojeného. Součástí centra budou laboratoře pro testování vodíkových palivových článků, kde bude možné testovat různé aspekty, jako například účinnost, spolehlivost a výkon, a na základě výsledků vyvíjet nové a účinnější palivové články. Jeden z velice důležitých aspektů vodíkových technologií je vliv vodíku samotného na mechanické vlastnosti konstrukčních materiálů. Proto je značná část činnosti centra vyhrazena materiálovým vědám, aditivním technologiím využívajícím kovové materiály a nanopovlakům.

Zde bude probíhat například výzkum úložišť v takzvaném „pevném stavu“, vývoj nových materiálů pro uskladnění vodíku a již zmíněné laboratoře na testování vlivu vodíku na konstrukční materiály. Výzkum a optimalizace samotného spalování vodíku bude probíhat v měřicích laboratořích za pomocí optických metod LIF a PIV. Součástí toho pracoviště budou v neposlední řadě také prostory pro rekvalifikace, prezentace a vzdělávání v oboru vodíkových technologií.

Druhé pracoviště, Energetické a technologické centrum na FSI, je součástí nové budovy Fakulty strojního inženýrství – CEMMTECH (Centrum mechaniky, materiálů a technologií). Hlavním zaměřením tohoto pracoviště budou fotovoltaické systémy, kombinované kolektory a elektromobilita. Vzniknou zde laboratoře specializované na fotovoltaické systémy ve spojení s elektromobilitou, vodíkovou mobilitou a skladováním energie. Součástí centra bude výukové a vzdělávací centrum pro odborníky na udržitelnou energetiku obsahující modelová zařízení pro výuku v oboru obnovitelných energetických zdrojů a akumulace energie.

Cílem je také aktualizace stávajícího magisterského a bakalářského studijního programu Fakulty strojního inženýrství Energetika s akcentem na udržitelnou a obnovitelnou energetiku a také podpora souvisejícího doktorského programu.