Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Předpokládané náklady: 1 188 979 134,- Kč

Předpokládané náklady z OPST:  1 010 632 264,- Kč

www:   UJEP | Univerzita J. E. Purkyně – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt odborně, integrovaně a komplexně připravuje a podporuje transformaci Ústeckého kraje na nové skutečnosti, jež budou určovat významové postavení území v rámci ČR i v relaci k vývoji ostatních území vyspělých států světa. Projekt RUR je zaměřen na eliminaci dosavadních bariér rozvoje kraje. „V principu se jedná o komplexní projekt, který investuje do lidí, lidského kapitálu, know how, talentů a kreativity,“ uvádí  bývalý rektor doc. Martin Balej.  

Cílem projektu je excelentním výzkumem, odborností a transferem znalostí přispět k zásadní transformační změně Ústeckého kraje, a to především v rovině – individuální (osobní), kolektivní (společenské) a komplexně geografické (územní). Klíčovým konceptem je kreativita ve smyslu schopnosti vytvářet přidanou hodnotu, posouvat stávající hranice a možnosti a objevovat nový potenciál a šance v rychle se měnící společnosti a krajině.

Projekt má tři samostatné, byť vzájemně provázané části. V první, nazvané Creative People, usiluje o komplexní proměnu vzdělávací soustavy v kraji a nabídku nového vzdělávacího obsahu a formátů. Ve střednědobém horizontu je cílem zkvalitnit vzdělávací soustavu od škol základních, vysokých až po celoživotní vzdělávání a průběžné další profesní vzdělávání zaměstnanců s ohledem na jejich pracovní uplatnění v regionu a v nových ekonomických odvětvích. Finálně tedy ovlivní nejen pracovní uplatnění obyvatel regionu, ale také  postupnou desegregaci v tzv. sociálně vyloučených lokalitách v ÚK.

Druhá část projektu RUR, Creative Community, je zaměřena na proměnu společnosti a ekonomiky Ústeckého kraje v kolektivní či komunitní perspektivě. Aktivity navržené k realizaci výrazně posílí integritu a identitu společnosti, znalosti o daném území i prvky angažovanosti a participace. Zároveň je cílem této aktivity formou expertních znalostí, výzkumem a transferem vnějšího know how přispět k podpoře transformačního procesu, k realizaci odborně podložených politik, strategií a koncepčních řešení.

Třetí projektová část, Creative Environment, směřuje k regeneraci a diverzifikovanému udržitelnému využití krajiny ÚK, v němž se environmentální projevy těžby uhlí a navazujícího průmyslu kombinují s aktuálními výzvami klimatické změny. Environmentální transformace regionu musí území chápat jako kontinuální prostor utvářející kreativní prostředí. Cílem této části je podpora analytických a návrhových postupů a rozvoj expertních kapacit v kraji umožňujících řešit environmentálně udržitelnou regeneraci území v kontextu rizik klimatické změny a výzev znalostně založené diverzifikované ekonomiky a sociální koheze.

Hlavním řešitelem projektu RUR je UJEP, v pozici partnerů jsou zapojeny všechny významné regionální instituce věnující se transformaci území.  Akademickým partnerem je rovněž Česká zemědělská univerzita v Praze.