Nositel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Předpokládané náklady:  1 040 020 962,- Kč

Předpokládané náklady z OPST:  847 811 718,- Kč

www:   Vodíková mobilita | Dopravní podnik města Ústí nad Labem (dpmul.cz)

 

 

Charakteristika nositele:  Dopravní podnik zajišťuje provoz hromadné dopravy ve městě Ústí nad Labem a jeho blízkém okolí, k čemuž disponuje vozovým parkem autobusovým a trolejbusovým. Od listopadu 2010 je rovněž provozovatelem lanové dráhy a dopravy na lanové dráze na Větruši. Projekt realizuje ve spolupráci s klíčovým partnerem SPOLCHEMIÍ a.s., která je významným výrobcem epoxidových a alkydových pryskyřic, hydroxidů a chlorových derivátů apod.

Cíle projektu: Cílem projektu je zajištění provozu vodíkových autobusů v rámci dopravní obslužnosti města Ústí nad Labem. Provozováním vodíkových autobusů dojde k modernizaci a zatraktivnění veřejné dopravy, snižování produkce CO2 do ovzduší, k diverzifikaci pohonných hmot pro zajištění ekologické MHD. Jedná se o pilotní projekt přispívající k rozšíření vodíkové mobility v regionu.

Jak toho dosáhnout: V rámci komplexního projektu Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem budou realizovány 4 aktivity, tak aby bylo možné provozovat vodíkové autobusy v rámci zajištění MHD ve městě. Jsou jimi výstavba plnicí stanice na vodík, nákup 20 vodíkových autobusů s palivovými články, rekonstrukce haly oprav a výstavba čisticí a komprimační vodíkové stanice. Vodík pro autobusy bude vznikat ve Spolchemii jako vedlejší produkt při výrobě chloridu sodného a chloridu draselného a to pomocí membránové elektrolýzy.