Na 28. zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje, které se uskutečnilo dne 11. 2. 2021, bylo členy RSK konsensuálně přijato  Usnesením, kterým byla nově ustavena PS Strategické řízení…

Vedoucím pracovní skupiny Strategické řízení je Ing. Iva Tomešová.

PS Strategické řízení plní zejména následující role:

  1. Monitoruje a analyzuje situaci na území ÚK z pohledu jeho strategického rozvoje a potřeb.
  2. Projednává návrhy a témata předkládané členy pracovní skupiny a sekretariátem RSK směřující k naplnění priorit daného území v souladu se strategickými dokumenty kraje i ČR ve vazbě na programové období 21+. Předkládá RSK své náměty a připomínky.
  3. Projednává podklady a metodická doporučení MMR, MŽP a dalších relevantních subjektů (např. řídících orgánů OP) na národní i místní úrovni ve vztahu k programovému období 21+ a v případě potřeby k nim vydává doporučující stanoviska pro členy RSK.